• 59 Đường Thành Street, District Hoàn Kiếm, Hà Nội City, Vietnam
  • 043.938.1826
Typical room